Դիվանագետների վերապատրաստման դասընթացներ

Դիվանագետների վերապատրաստման դասընթաց (2017թ.)
  Թեմա
ՀՀ արտաքին քաղաքականության որոշ ուղղություններ և խնդիրներ
1 ԼՂ հակամարտության արդի փուլը
2 ՀՀ-ի հարաբերությունները հարևանների հետ
3 Եվրասիական Միություն, ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունները, ՀԱՊԿ, ԱՊՀ
4 ՀՀ հարաբերությունները Ամերիկա մայրցամաքի պետությունների հետ
5 ՀՀ հարաբերությունները Եվրոպական Միության և Եվրոպական երկրների հետ
6 ՀՀ-միջազգային կազմակերպություններ հարաբերերությունների արդի խնդիրները
7 ՀՀ հարաբերություններն Մերձավոր Արևելքի պետությունների հետ
8 ՀՀ հարաբերություններն Ասիա-Օվկիանիայի ու Աֆրիկայի պետությունների հետ
9 Ցեղասպանության 100-ամյակ և դրանից հետո
10 Խորհրդարանական դիվանագիտության մարտահրավերները
11 Հայկական սփյուռքի կառուցվածքը և փոփոխության միտումները
12 ՀՀ դիվանագիտական ծառայությունը կարգավորող օրենսդրության ներկա վիճակը
13 Միջազգային իրավունքի որոշ հիմնախնդիրներ
14 ՀՀ արտաքին քաղաքականության ամփոփում
15 Հայ եկեղեցու դերը և գործունեությունը արտերկրում
16 ՀՀ տնտեսական քաղաքականությունը
Գործնական հմտություններ
17 Բանակցային հմտություններ
18 Հանրային դիվանագիտություն
19 Հաղորդակցության հմտություններ
20 Քաղաքական վերլուծություն և դիվանագիտական գրագրություն
21 Լրատվամիջոցների հետ աշխատանք
22 Հոգեբանություն և հաղորդակցություն
23 ՀՀ պետական արարողակարգ և վարվելակերպ
24 Ֆինանսական հաշվետվություններ
25 Հյուպատոսական գործունեությունը և ժամանակակից մարտահրավերները
26 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դիվանագիտության ոլորտում
«Հյուպատոսական գործունեություն» ծրագրով վերապատրաստման դասընթացի ընթացքում դասավանդվող թեմաներ
Թեման
Հյուպատոսի իրավունքները և պարտականությունները, գործառույթները՝ համաձայն Հյուպատոսական հարաբերությունների մասին Վիեննայի Կոնվենցիայի և «Հյուպատոսական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (տեսական)
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ՝ համակարգչային գիտելիքներ, ներառյալ՝ համակարգչային տեխնիկայից, ծրագրային ապահովումներից, ժամանակակից կապի միջոցներից և նախարարության համակարգում գործող էլեկտրոնային համակարգերից օգտվելու կարողություններ
Քաղաքացիների սպասարկում, ընդունելության կազմակերպում, վարվեցողություն
Տեղեկանքների տրամադրում, փաստաթղթերի պահանջում և փաստաթղթերի իսկության ստուգում
Հյուպատոսական գործունեության մասին տեղեկատվության՝ օրենսդրության, ընթացակարգերի և այլ անհրաժեշտ տեղակատվության հրապարակայնության և հասանելիության ապահովում, ԶԼՄ-ների հետ աշխատանք

ա) Պետական տուրքի հասկացությունը, հաշվարկումը, գանձումը և փոխանցումը պետական բյուջե,

բ) եռամսյակային և տարեկան հյուպատոսական հաշվետվություններ,

գ) խիստ հաշվառման փաստաթղթեր: Դրանց տեսակները, օգտագործումը և հաշվառումը

դ) հյուպատոսական հաշվառում

Հայաստանի Հանրապետությունում հատուկ կացության կարգավիճակի գործերի ձևակերպում
Անձնագրային գործ
Անձնագրային գործ: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռքբերելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոփոխելու գործերի ձևակերպում
Զինվորական հաշվառում
Նոտարական գործողություններ, օրենսդրություն
ՀՀ վերադարձի վկայականների տրամադրում
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումներ
Հյուպատոսական վավերացում
Հյուպատոսական հաշվառում
Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզաների ձևակերպում